SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hitta simmaren i dig!

Riktlinjer

Ett etiskt förhållningssätt

Vi är beroende av hundratals människor och relationer med andra föreningar, myndigheter och organisationer för att uppnå våra mål. En grundläggande princip är att visa respekt för alla som bidrar till vår framgång, såväl medlemmar som medarbetare och samarbetspartners.

 

Vår etiska hållning har en stark koppling till våra värderingar. Vi tar klart avstånd från alla former av korruption, och ser mångfald som en tillgång. Våra medlemmar är nyckeln till vår framgång. Det är viktigt för oss att behålla aktiva och positiva medlemmar och, allt eftersom vi växer, locka till oss ännu fler. Vi ska, som lägsta krav, följa alla gällande lagar och förordningar, men också följa våra etiska principer i allt vi gör.

 

En värdedriven mötesplats

Vår föreningskultur vilar på flera starka värderingar: Glädje och gemenskap, möjligheter och utmaningar, kvalitet och ansvar. Tack vare vår värdebaserade verksamhet lyckas vi bygga upp en flexibel, proaktiv och resurseffektiv organisation, som snabbt kan möta lokala behov och önskemål. Att ha tydliga värderingar hjälper oss att rekrytera och behålla våra medlemmar och ledare, vilket i sin tur bidrar till vår framgång. Vi tror på våra medlemmar och ledare och deras förmågor.

 

Vi tror också att ett gott samhälle grundar sig på ärlighet, tillit och samverkan för ömsesidig social, ekonomisk och långsiktigt hållbar utveckling.

 

Vi uppmuntrar våra medlemmar och ledare att tänja på sina gränser och komma med nya idéer. Att vara uppriktig och att visa laganda uppmuntras, liksom att använda sitt sunda förnuft, att vara kostnadsmedveten och inte minst, hålla det enkelt och undvika onödig byråkrati.

 

Alla ledare deltar i ledarträffar där syftet är att alla ska förstå våra värderingar och få möjlighet att diskutera sina tolkningar av dem.

 

Mångfald och jämställdhet

Att vara en etisk förening inbegriper att tydligt ta avstånd från diskriminering i alla former. Vi betraktar mångfald – ras, hudfärg, kön, funktionsnedsättning, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller ålder – som en tillgång för föreningen på alla nivåer.

 

Diskriminering och jämlikhet

Alla medlemmar och ledare har samma värde. Ingen får diskrimineras i samband med rekrytering, urval, anställning, ersättning, förflyttning, befordran, utveckling eller utbildning. Begreppet diskriminering omfattar i detta sammanhang all åtskillnad, uteslutande eller favorisering grundat på ras, hudfärg, kön, funktionsnedsättning, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller ålder. Alla medlemmar, ledare och simmare har rätt att bemötas med respekt, och därför tolererar vi aldrig diskriminerande, fördomsfullt, kränkande eller respektlöst bemötande, mobbning, trakasserier eller repressalier i någon form.

 

Utbildning och utveckling

Vi vill ge våra medlemmar och ledare möjlighet att växa och utvecklas i verksamheten, genom att bland annat erbjuda relevant utbildning. Vi vill att våra medlemmar och ledare ska känna att de är verksamma på en plats där de uppskattas och kan utvecklas.

 

Alla nya medlemmar och ledare välkomnas på ett konsekvent, effektivt och professionellt sätt. Vi erbjuder en varierad utbildning för att möta individuella behov. Vi strävar efter att skapa relevanta utbildningsverktyg som är tillgängliga för våra målgrupper.

 

Hållbarhet

Vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Med hållbart menar vi att hänsyn tas till både nuvarande och framtida generationers behov.

 

Vår föreningsidé är att erbjuda simträning för alla med glädje och kvalitet. I kvalitetsbegreppet ingår att vi agerar och driver verksamheten på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Vi bygger vårt hållbarhetsarbete på en ständig vilja att förbättra oss. Vi har ett ansvar gentemot alla som bidrar till vår framgång, även de som inte arbetar direkt för oss. 

 

Vi är medvetna om hur viktigt det är att vi alla använder våra naturresurser ansvarsfullt och tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov. För att bidra till ökad hållbarhet är vi därför angelägna om att bevara vatten, mark, luft och artrikedom. Vi försöker också påverka våra samarbetspartners och andra intressenter för att de också ska använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.

 

Vi är en del av samhället i stort. Vårt sätt att arbeta, våra värderingar och vår utveckling bidrar till att påverka samhällsutvecklingen. Genom vår förening, och framförallt genom våra medlemmar och ledare, förmedlar vi att alla kan om de får möjlighet.  Därför är frågor om fysisk tillgänglighet, tillgängliga media och handledning också viktiga delar av vårt arbete för långsiktig hållbarhet.

 

Vi vill ge något tillbaka till det lokala samhälle där vi verkar och skapa gemensamma värden. Vi anser att vi har både möjligheter och skyldigheter att driva på en positiv förändring för miljön och för alla människor som ingår i och påverkas av vår verksamhet.

Vi tar klart avstånd från alla former av korruption. Vi för en dialog med alla våra olika intressenter för att bygga upp förtroendet för vår verksamhet inom de områden vi är beroende av för att uppnå långsiktig framgång.

 

Droger och mobbning

Vi definierar alkohol, tobak, dopingpreparat och narkotika som droger.

Mobbning är när enskilda personer utsätts för kränkande ord eller handlingar av enskilda

personer eller grupper av personer.

 

Vi skall uppträda nyktert och utan påverkan av droger i offentliga sammanhang som har anknytning till föreningen, till exempel när vi representerar föreningen vid tävlingar, möten, kurser, utbildningar och övriga sammankomster.

 

Ledare, övriga medlemmar och deltagare skall delta opåverkade av droger under föreningsledd verksamhet, som till exempel träningar och andra aktiviteter.

 

Vi skall uppträda med respekt i ord och handling gentemot deltagare, föräldrar, tränare, ledare, och andra vi möter i våra aktiviteter,

 

Vid överträdelse skall föreningens ledare diskutera med berörda individer. Vid upprepade

överträdelser tar simkommittén beslut om åtgärd. Föreningen skall i första hand verka stödjande i sina beslut, men även kunna ta disciplinära beslut, om så krävs.

 

Älvsjö AIK Simning

Älvsjö AIK Simning erbjuder simträning med glädje och kvalitet. Målet är att skapa förutsättningar för alla att hitta simmaren i sig.

 

För oss innebär kvalitet att simträning sker på den nivå våra deltagare befinner sig. Våra deltagare står i fokus för allt vi gör, och vår framgång är beroende av hur vi bemöter våra deltagare samt att vi kan erbjuda det de efterfrågar.

 

All vår kommunikation syftar till att kommunicera den grundläggande verksamhetsidén samt för att bygga upp och stärka Älvsjö AIK Simning, både på lång och kort sikt.

 

Ansvar och roller

Vi har alla ansvar för att riktlinjerna efterlevs.

Vi avsätter resurser och skapar rutiner för genomförande och uppföljning av information, utbildning och rehabiliteringsåtgärder.

Drog- och mobbningsfrågor är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Ledningen har ansvar för att riktlinjerna är väl förankrade i den dagliga verksamheten, samt för att försäkra sig om att alla medarbetare har förstått meningen med dem.

Ledningen har ett undersökningsansvar, vilket innebär att den måste agera på ett tidigt stadium vid signaler om skadligt bruk av droger. Den är skyldig att undersöka och klarlägga för att kunna åtgärda eventuella problem. Dokumentation är viktig.

 

Alla har ett ansvar för att medverka till drog- och mobbningsfria arbetsplatser. Alla medarbetare medverkar till att arbetsresultat, säkerhet och trivsel inte äventyras genom en medarbetares/en grupps skadliga bruk eller kränkande beteende. Arbetskamraterna är de som oftast upptäcker problemen först, och de ska förstå de stora möjligheter som finns genom att göra något i tid.

 

Dessa riktlinjer är antagna vid Älvsjö AIK Fritid Simkommittés möte september 2018